top of page

Published papers:

2. Hong Li, Biao Chen, Runhua Gao, Fugui Xu, Xinzhu Wen, Xiongwei Zhong, Chuang Li, Zhihong Piao, Nantao Hu, Xiao Xiao, Feng Shao, Guangmin Zhou*, Jinlong Yang*. Integrating molybdenum sulfide selenide-based cathode with C−O−Mo heterointerface design and atomic engineering for superior aqueous Zn-ion batteries [J]. Nano Research, 2022, https://doi.org/10.1007/s12274-022-5108-6.

2.tif

3. Jun Xia#, Runhua Gao#, Yang Yang, Zheng Tao, Zhiyuan Han, Shichao Zhang*, Yalan Xing*, Puheng Yang, Xia Lu, Guangmin Zhou*. TinO2n–1/MXene Hierarchical Bifunctional Catalyst Anchored on Graphene Aerogel toward Flexible and High-Energy Li–S Batteries [J]. ACS Nano, 2022, 16 (11), 19133-19144.

3.tif

4. Kai Jia#, Jun Ma#, Junxiong Wang#, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Zhihong Piao, Runhua Gao, Yanfei Zhu, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Long-Life Regenerated LiFePO4 from Spent Cathode by Elevating the d-Band Center of Fe [J]. Advanced Materials, 2022, 2208034.

4.tif

5. Jun Ma#, Junxiong Wang#, Kai Jia#, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Adaptable Eutectic Salt for the Direct Recycling of Highly Degraded Layer Cathodes [J]. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144 (44), 20306-20314.

5.tif

6. Jinzhi Sheng#, Qi Zhang#, Chongbo Sun#, Junxiong Wang, Xiongwei Zhong, Biao Chen, Chuang Li, Runhua Gao, Zhiyuan Han, Guangmin Zhou*. Crosslinked Nanofiber-Reinforced Solid-State Electrolytes with Polysulfide Fixation Effect Towards High Safety Flexible Lithium-Sulfur Batteries [J]. Advanced Functional Materials, 2022, 32 (40), 2203272.

6.tif

7. Kai Jia#, Junxiong Wang#, Jun Ma#, Zheng Liang*, Zhaofeng Zhuang, Guanjun Ji, Runhua Gao, Zhihong Piao, Chuang Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Suppressed Lattice Oxygen Release via Ni/Mn Doping from Spent LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 toward High-Energy Layered-Oxide Cathodes [J]. Nano Letters, 2022, 22 (20), 8372-8380.

7.tif

8. Zhihong Piao, Runhua Gao, Yingqi Liu, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. A review on regulating Li+ solvation structures in carbonate electrolytes for lithium metal batteries [J]. Advanced Materials, 2022, 2206009.

8.tif

9. Miaolun Jiao#, Qi Zhang#, Chenliang Ye#, Runhua Gao, Lixin Dai, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Isolating Contiguous Fe Atoms by Forming a Co–Fe Intermetallic Catalyst from Spent Lithium-Ion Batteries to Regulate Activity for Zinc-Air Batteries [J]. ACS Nano, 2022, 16 (8), 13223-13231.

9.tif

10. Junxiong Wang#, Jun Ma#, Kai Jia#, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Yun Zhao, Baohua Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Efficient extraction of lithium from anode for direct regeneration of cathode materials of spent Li-ion batteries [J]. ACS Energy Letters, 2022, 7 (8), 2816-2824.

10.tif

11. Zhiyuan Han#, Runhua Gao#, Yeyang Jia#, Mengtian Zhang, Zhoujie Lao, Biao Chen, Qi Zhang, Chuang Li, Wei Lv, Guangmin Zhou*. Catalytic effect in Li-S batteries: From band theory to practical application [J]. Materials Today, 2022, 57, 84-120.

11.tif

12. Hong Li, Runhua Gao, Biao Chen, Chao Zhou, Feng Shao, Hao Wei*, Zhiyuan Han, Nantao Hu*, Guangmin Zhou*. Vacancy-Rich MoSSe with Sulfiphilicity-Lithiophilicity Dual Function for Kinetics-Enhanced and Dendrite-Free Li-S Batteries [J]. Nano Letters, 2022, 22, 12, 4999-5008.

12.tif

13. Chongbo Sun#, Jinzhi Sheng#, Qi Zhang#, Runhua Gao, Zhiyuan Han, Chuang Li, Xiao Xiao, Ling Qiu, Guangmin Zhou*. Self-extinguishing Janus separator with high safety for flexible lithium-sulfur batteries [J]. Science China Materials, 2022, 65, 2169-2178.

13.tif

14. Junxiong Wang#, Qi Zhang#, Jinzhi Sheng#, Zheng Liang, Jun Ma, Yuanmao Chen, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Direct and green repairing of degraded LiCoO2 for reuse in lithium-ion batteries [J]. National Science Review, 2022, nwac097.

14.tif

15. Jun Xia#, Weixin Chen#, Yang Yang#, Xianggang Guan, Tian Yang, Mingjun Xiao, Shichao Zhang*, Yalan Xing*, Xia Lu, Guangmin Zhou*. In-situ growth of ultrathin sulfur microcrystal on MXene-based 3D matrice for flexible lithium-sulfur batteries [J]. EcoMat, 2022, 4(3), e12183.

15.tif

16. Miaolun Jiao#, Qi Zhang#, Chenliang Ye#, Zhibo Liu, Xiongwei Zhong, Junxiong Wang, Chuang Li, Lixin Dai, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Recycling spent LiNi1-x-yMnxCoyO2 cathodes to bifunctional NiMnCo catalysts for zinc-air batteries [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2022, 119(20): e2202202119.

16.tif

17. Guangmin Zhou#, Hao Chen#, Yi Cui*. Formulating energy density for designing practical lithium–sulfur batteries [J]. Nature Energy, 2022, 7(4): 312-319.

17.tif

18. Biao Chen#, Dashuai Wang#, Junyang Tan, Yingqi Liu, Miaolun Jiao, Bilu Liu, Naiqin Zhao, Xiaolong Zou*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Designing Electrophilic and Nucleophilic Dual Centers in the ReS2 Plane toward Efficient Bifunctional Catalysts for Li-CO2 Batteries [J]. Journal of the American Chemical Society, 2022, 144(7): 3106-3116.

20220224_10.1021_jacs.1c12096.gif

19. Xiongwei Zhong#, Dashuai Wang#, Jinzhi Sheng, Zhiyuan Han, Chongbo Sun, Junyang Tan, Runhua Gao, Wei Lv, Xiaomin Xu, Guodan Wei, Xiaolong Zou, Guangmin Zhou*. Freestanding and Sandwich MXene-Based Cathode with Suppressed Lithium Polysulfides Shuttle for Flexible Lithium–Sulfur Batteries [J]. Nano Letters, 2022, 22(3): 1207-1216.

Freestanding and Sandwich MXene-Based Cathode with Suppressed Lithium Polysulfides Shuttle

20. Junxiong Wang, Zheng Liang*, Yun Zhao, Jinzhi Sheng, Jun Ma, Kai Jia, Baohua Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng. Direct conversion of degraded LiCoO2 cathode materials into high-performance LiCoO2: A closed-loop green recycling strategy for spent lithium-ion batteries [J]. Energy Storage Materials, 2022, 45: 768-776.

Direct conversion of degraded LiCoO2.jpg

21. Chuang Yang#, Xin Wu#, Heyi Xia, Jingzhuo Zhou, Yifan Wu, Rui Yang, Guangmin Zhou*, Ling Qiu*. 3D Printed Template-Assisted Assembly of Additive-Free Ti3C2Tx MXene Microlattices with Customized Structures toward High Areal Capacitance [J]. ACS Nano, 2022, 16(2): 2699-2710.

3D Printed Template-Assisted Assembly of Additive-Free Ti3C2Tx MXene Microlattices with Cu

22. Yun Zhao, Yuqiong Kang, Meicen Fan, Tao Li, John Wozny, Yunan Zhou, Xianshu Wang, Yu-Lun Chueh, Zheng Liang*, Guangmin Zhou*, Junxiong Wang, Naser Tavajohi*, Feiyu Kang, Baohua Li*. Precise separation of spent lithium-ion cells in water without discharging for recycling [J]. Energy Storage Materials, 2022, 45: 1092-1099.

23. Qikai Huang#, Xiongwei Zhong#, Qi Zhang#, Xin Wu, Miaolun Jiao, Biao Chen, Jinzhi Sheng, Guangmin Zhou*. Co3O4/Mn3O4 hybrid catalysts with heterointerfaces as bifunctional catalysts for Zn-air batteries [J]. Journal of Energy Chemistry, 2022, 68: 679-687.

Co3O4Mn3O4 hybrid catalysts with.jpg

24. Minghui Yang, Zhizhao Xu, Weizhe Xiang, He Xu, Mei Ding*, Liangyu Li, Ao Tang*, Runhua Gao, Guangmin Zhou*, Chuankun Jia*. High performance and long cycle life neutral zinc-iron flow batteries enabled by zinc-bromide complexation [J]. Energy Storage Materials, 2022, 44: 433–440.

25. MeiCen Fan, Yun Zhao*, Yu-Qiong Kang, John Wozny, Zheng Liang, Jun-Xiong Wang, Guangmin Zhou, Bao-Hua Li*, Naser Tavajohi, Fei-Yu Kang*. Room-temperature extraction of individual elements from charged spent LiFePO4 batteries [J]. Rare Metals, 2022: 1-10.

Room-temperature extraction of individual elements from charged spent LiFePO4 batteries.we

26. MeiCen Fan, John Wozny, Jue Gong, Yu-Qiong Kang, Xian-Shu Wang, Zhe-Xu Zhang, Guangmin Zhou, Yun Zhao*, Bao-Hua Li*, Fei-Yu Kang*. Lithium metal recycling from spent lithium-ion batteries by cathode overcharging process [J]. Rare Metals, 2022.

Lithium metal recycling from spent lithium-ion batteries by cathode overcharging process.g

27. Shuyan Ni#, Jinzhi Sheng#, Chang Zhang, Xin Wu, Chuang Yang, Songfeng Pei, Runhua Gao, Wei Liu, Ling Qiu*, Guangmin Zhou*. Dendrite-Free Lithium Deposition and Stripping Regulated by Aligned Microchannels for Stable Lithium Metal Batteries [J]. Advanced Functional Materials, 2022: 2200682.

Dendrite-Free Lithium Deposition and Stripping Regulated by Aligned Microchannels for Stab

28. Chuang Li#, Qi Zhang#, Jinzhi Sheng#, Biao Chen, Runhua Gao, Zhihong Piao, Xiongwei Zhong, Zhiyuan Han, Yanfei Zhu, Jiulin Wang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. A quasi-intercalation reaction for fast sulfur redox kinetics in solid-state lithium–sulfur batteries [J]. Energy & Environmental Science, 2022, 15 (10), 4289-4300.

18.tif

Fund Source:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png

2022

bottom of page