top of page

Published papers:

2021

1.Zhiyuan Han#, Shiyong Zhao#*, Jiewen Xiao#, Xiongwei Zhong, Jinzhi Sheng, Wei Lv, Qianfan Zhang*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Engineering d-p Orbital Hybridization in Single-Atom Metal-Embedded Three-Dimensional Electrodes for Li–S Batteries [J]. Advanced Materials, 2021, 33(44): 2105947.

Engineering d-p Orbital Hybridization in Single-Atom Metal-Embedded Three-Dimensional Elec

Published papers

2.Zhihong Piao#, Peitao Xiao#, Ripeng Luo, Jiabin Ma, Runhua Gao, Chuang Li, Junyang Tan, Kuang Yu*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Constructing a Stable Interface Layer by Tailoring Solvation Chemistry in Carbonate Electrolytes for High-Performance Lithium-Metal Batteries [J]. Advanced Materials, 2021: 2108400.

Constructing a Stable Interface Layer by Tailoring Solvation Chemistry in Carbonate Electr

3.Biao Chen, Xiongwei Zhong, Guangmin Zhou*, Naiqin Zhao, Hui-Ming Cheng*. Graphene-Supported Atomically Dispersed Metals as Bifunctional Catalysts for Next-Generation Batteries Based on Conversion Reactions [J]. Advanced Materials, 2021: 2105812.

Graphene-Supported Atomically Dispersed Metals as Bifunctional Catalysts for Next-Generati

4.Runhua Gao#, Qi Zhang#, Yun Zhao, Zhiyuan Han, Chongbo Sun, Jinzhi Sheng, Xiongwei Zhong, Biao Chen, Chuang Li, Shuyan Ni, Zhihong Piao, Baohua Li, Guangmin Zhou*. Regulating Polysulfide Redox Kinetics on a Self-Healing Electrode for High-Performance Flexible Lithium-Sulfur Batteries [J]. Advanced Functional Materials, 2021: 2110313.

Regulating Polysulfide Redox Kinetics on a Self-Healing Electrode for High-Performance Fle

5.Biao Chen#, Tianshuai Wang#, Shiyong Zhao#, Junyang Tan, Naiqin Zhao, San Ping Jiang*, Qianfan Zhang*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Efficient Reversible Conversion between MoS2 and Mo/Na2S Enabled by Graphene-Supported Single Atom Catalysts [J]. Advanced Materials, 2021, 33(12): 2007090.

Efficient Reversible Conversion between.jpg

6.Jinzhi Sheng#, Qi Zhang#, Minsu Liu#, Zhiyuan Han, Chuang Li, Chongbo Sun, Biao Chen, Xiongwei Zhong, Ling Qiu*, Guangmin Zhou*. Stabilized solid electrolyte interphase induced by ultrathin boron nitride membranes for safe lithium metal batteries [J]. Nano Letters, 2021, 21(19): 8447–8454.

Stabilized solid electrolyte interphase induced by ultrathin boron nitride membranes for s

7.Peitao Xiao#, Ripeng Luo#, Zhihong Piao, Chuang Li, Junxiong Wang, Kuang Yu*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. High-Performance Lithium Metal Batteries with a Wide Operating Temperature Range in Carbonate Electrolyte by Manipulating Interfacial Chemistry [J]. ACS Energy Letters, 2021, 6(9): 3170–3179.

High-Performance Lithium Metal Batteries with a Wide Operating Temperature Range in Carbon

8.Biao Chen#, Dashuai Wang#, Biao Zhang, Xiongwei Zhong, Yingqi Liu, Jinzhi Sheng, Qi Zhang, Xiaolong Zou*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Engineering the Active Sites of Graphene Catalyst: From CO2 Activation to Activate Li-CO2 Batteries [J]. ACS Nano, 2021, 15(6): 9841–9850.

Engineering the Active Sites of Graphene.gif

9.Yingqi Liu#, Shiyong Zhao#, Dashuai Wang#, Biao Chen, Zhiyuan Zhang, Jinzhi Sheng, Xiongwei Zhong, Xiaolong Zou, San Ping Jiang*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Metal–N4-Functionalized Graphene Electrocatalysts [J]. ACS Nano, 2022, 16, 1, 1523–1532.

10.Qikai Huang#, Shuyan Ni#, Miaolun Jiao#, Xiongwei Zhong, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng. Aligned Carbon-Based Electrodes for Fast-Charging Batteries: A Review [J]. Small, 2021, 17(48): 2007676.

Aligned Carbon-Based Electrodes for Fast-Charging Batteries.jpg

11.Yun Zhao, Zheng Liang*, Yuqiong Kang, Yunan Zhou, Yanxi Li, Xiangming He, Li Wang, Weicong Mai, Xianshu Wang, Guangmin Zhou*, Junxiong Wang, Jiangang Li, Naser Tavajohi*, Baohua Li*. Rational design of functional binder systems for high-energy lithium-based rechargeable batteries [J]. Energy Storage Materials, 2021, 35: 353–377.

12.Tian Yang#, Jun Xia#, Zhihong Piao, Lin Yang, Shichao Zhang*, Yalan Xing*, Guangmin Zhou*. Graphene-Based Materials for Flexible Lithium–Sulfur Batteries [J]. ACS Nano, 2021, 15(9): 13901–13923.

Graphene-Based Materials for Flexible Lithium–Sulfur Batteries.gif

13.Zhiyuan Han#, Zhijia Huang#, Tong Li, Yunbo Zhang, Guangmin Zhou*, Chen Zhang, Jiabin Ma, Feiyu Kang, Wei Lv*. Regulating the stable lithium and polysulfide deposition in batteries by a gold nanoparticle modified vertical graphene host [J]. Advanced Energy and Sustainability Research, 2021, 2(9): 2100044.

14.Bin Zhang#, Chong Luo#, Guangmin Zhou#, Zheng-Ze Pan, Jiabin Ma, Hirotomo Nishihara, Yan-Bing He, Feiyu Kang, Wei Lv*, Quan-Hong Yang*. Lamellar MXene composite aerogels with sandwiched carbon nanotubes enable stable lithium–sulfur batteries with a high sulfur loading [J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(26): 2100793.

Lamellar MXene composite aerogels with sandwiched carbon nanotubes enable stable lithium–s

15.Yunbo Zhang#, Zhiyuan Han#, Zhijia Huang, Chen Zhang, Chong Luo, Guangmin Zhou, Wei Lv*, QuanHong Yang*. Dendrite-Free Non-Newtonian Semisolid Lithium Metal Anode [J]. ACS Energy Letters, 2021, 6(11): 3761–3768.

Dendrite-Free Non-Newtonian Semisolid Lithium Metal Anode.gif

16.Sichen Gu, Si-Wei Zhang, Junwei Han, Yaqian Deng, Chong Luo, Guangmin Zhou, Yanbing He, Guodan Wei, Feiyu Kang, Wei Lv*, QuanHong Yang. Nitrate additives coordinated with crown ether stabilize lithium metal anodes in carbonate electrolyte [J]. Advanced Functional Materials, 2021, 31(28): 2102128.

Nitrate additives coordinated with crown ether stabilize lithium metal anodes in carbonate

17.Cheng Liu, Muyao Han, Yu Cao, Long Chen, Wencai Ren, Guangmin Zhou, Aibing Chen, Jie Sun*. Unlocking the dissolution mechanism of phosphorus anode for lithium-ion batteries [J]. Energy Storage Materials, 2021, 37: 417–423.

18.Yucan Peng, Wei Li, Bofei Liu, Weiliang Jin, Joseph Schaadt, Jing Tang, Guangmin Zhou, Guanyang Wang, Jiawei Zhou, Chi Zhang, Yangying Zhu, Wenxiao Huang, Tong Wu, Kenneth E. Goodson, Chris Dames, Ravi Prasher, Shanhui Fan, Yi Cui*.  Integrated cooling (i-Cool) textile of heat conduction and sweat transportation for personal perspiration management [J]. Nature Communications, 2021, 12(1): 1–12.

Integrated cooling (i-Cool) textile of heat conduction and sweat transportation for person

Fund Source:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page