top of page

Published papers:

2015

  1. Guangmin Zhou, Eunsu Paek, Gyeong S. Hwang, Arumugam Manthiram*. Long-life Li/polysulphide batteries with high sulphur loading enabled by lightweight three-dimensional nitrogen/sulphur-codoped graphene sponge [J]. Nature Communications, 2015, 6(1): 7760.

  2. Guangmin Zhou#, Lu Li#, Da-Wei Wang, Xu-yi Shan, Songfeng Pei, Feng Li*, Hui-Ming Cheng*. A flexible sulfur-graphene-polypropylene separator integrated electrode for advanced Li–S batteries [J]. Advanced Materials, 2015, 27(4): 641–647.

  3. Guangmin Zhou, Yubao Zhao, Arumugam Manthiram*. Dual-confined flexible sulfur cathodes encapsulated in nitrogen-doped double-shelled hollow carbon spheres and wrapped with graphene for Li–S batteries [J]. Advanced Energy Materials, 2015, 5(9): 1402263.

  4. Guangmin Zhou, Yubao Zhao, Chenxi Zu, Arumugam Manthiram*. Free-standing TiO2 nanowire-embedded graphene hybrid membrane for advanced Li/dissolved polysulfide batteries [J]. Nano Energy, 2015, 12: 240–249.

  5. Guangmin Zhou#, Lu Li#, Chaoqun Ma, Shaogang Wang, Ying Shi, Nikhil Koratkar, Wencai Ren, Feng Li*, Hui-Ming Cheng. A graphene foam electrode with high sulfur loading for flexible and high energy Li-S batteries [J]. Nano Energy, 2015, 11: 356–365.

  6. Chen Zhang, Dong-Hai Liu, Wei Lv, Da-Wei Wang, Wei, Guangmin Zhou, Shaogang Wang, Feng Li, Bao-Hua Li, Feiyu Kang, Quanhong Yang*. A high-density graphene–sulfur assembly: a promising cathode for compact Li–S batteries [J]. Nanoscale, 2015, 7(13): 5592–5597.

  7. Ying Shi, Lei Wen, Guangmin Zhou, Jing Chen, Songfeng Pei, Kun Huang, Hui-Ming Cheng, Feng Li*. Graphene-based integrated electrodes for flexible lithium ion batteries [J]. 2D Materials, 2015, 2(2): 024004.

  8. Yongcai Qiu, Genlan Rong, Jie Yang, Guizhu Li, Shuo Ma, Xinliang Wang, Zhenghui Pan, Yuan Hou, Meinan Liu, Fangmin Ye, Wanfei Li, Zhi Wei Seh, Xinyong Tao, Hongbin Yao, Nian Liu, Rufan Zhang, Guangmin Zhou, Jiaping Wang, Shoushan Fan, Yi Cui*, Yuegang Zhang. Highly nitridated graphene–Li2S cathodes with stable modulated cycles [J]. Advanced Energy Materials, 2015, 5(23): 1501369.

  9. Shuzhang Niu, Wei Lv, Guangmin Zhou, Yanbing He, Baohua Li, Quan-Hong Yang*, Feiyu Kang. N and S co-doped porous carbon spheres prepared using l-cysteine as a dual functional agent for high-performance lithium–sulfur batteries [J]. Chemical Communications, 2015, 51(100): 17720–17723.

  10. Ruopian Fang, Guangmin Zhou, Songfeng Pei, Feng Li*, Hui-Ming Cheng. Localized polyselenides in a graphene-coated polymer separator for high rate and ultralong life lithium–selenium batteries [J]. Chemical Communications, 2015, 51, 3667-3670.

Fund Source:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page