top of page

发表论文:

发表论文:

1. Zhiyang Zheng#, Xiongwei Zhong#, Qi Zhang#, Mengtian Zhang, Lixin Dai, Xiao Xiao, Jiahe Xu, Miaolun Jiao, Boran Wang, Hong Li, Yeyang Jia, Rui Mao, Guangmin Zhou*, An extended substrate screening strategy enabling a low lattice mismatch for highly reversible zinc anodes, Nature Communications, 2024, 15, 753.

NC-Zhiyang.png

2. Jun Ma, Junxiong Wang*, Kai Jia, Zheng Liang, Guanjun Ji, Haocheng Ji, Yanfei Zhu, Wen Chen, Hui-Ming Cheng*, Guangmin Zhou*, Subtractive transformation of cathode materials in spent Li-ion batteries to a low-cobalt 5 V-class cathode material, Nature Communications, 2024, 15, 1046.

NC-Majun.png

3. Guanjun Ji#, Di Tang#, Junxiong Wang*, Zheng Liang, Haocheng Ji, Jun Ma, Zhaofeng Zhuang, Song Liu, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Sustainable upcycling of mixed spent cathodes to a high-voltage polyanionic cathode material, Nature Communications, 2024, 15, 4086.

6-Sustainable upcycling of mixed spent cathodes to a high-voltage polyanionic cathode mate

4. Yanfei Zhu#, Zhoujie Lao#, Mengtian Zhang#, Tingzheng Hou*, Xiao Xiao, Zhihong Piao, Gongxun Lu, Zhiyuan Han, Runhua Gao, Lu Nie, Xinru Wu, Yanze Song, Chaoyuan Ji, Jian Wang, Guangmin Zhou*A locally solvent-tethered polymer electrolyte for long-life lithium metal batteries, Nature Communications, 2024, 15, 3914.

朱师兄-NC.png

5. Qin Yang, Jinyan Cai, Guanwu Li, Runhua Gao, Zhiyuan Han, Jingjing Han, Dong Liu, Lixian Song, Zixiong Shi, Dong Wang, Gongming Wang*, Weitao Zheng, Guangmin Zhou*, Yingze Song*, Chlorine bridge bond-enabled binuclear copper complex for electrocatalyzing lithium–sulfur reactions, Nature Communications, 2024, 15, 3231, https://doi.org/10.1038/s41467-024-47565-1.

西南科大-NC.png

6. Yingqi Liu#, Zhiyuan Zhang#, Junyang Tan, Biao Chen, Bingyi Lu, Rui Mao, Bilu Liu, Dashuai Wang*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Deciphering the contributing motifs of reconstructed cobalt (II) sulfides catalysts in Li-CO2 batteries, Nature Communications, 2024, 15, 2167, https://doi.org/10.1038/s41467-024-46465-8.

盈祺-NC.png

7. Zhaofeng Zhuang#, Junfeng Li#, Haocheng Ji#, Zhihong Piao, Xinru Wu, Guanjun Ji, Song Liu, Jun Ma, Di Tang, Nengzhan Zheng, Junxiong Wang*, Guangmin Zhou*Fast Li Replenishment Channels‐Assisted Recycling of Degraded Layered Cathodes with Enhanced Cycling Performance and Thermal Stability, Advanced Materials, 2024, 2313144.

兆丰-AM.png

8. Xijun Wei#, Yuyang Yi#, Xiaozhi Yuan, Yu Liu, Qi Wan, Guangjun Gou, Yunhuai Zhang,* Guangmin Zhou*, and Yingze Song*, Intrinsic carbon structure modification overcomes the challenge of potassium bond chemistry, Energy & Environmental Science, 2024, 17, 2968-3003.

10-A Large-scale fabrication of flexible, ultrathin, and robust solid electrolyte for soli

10. Yingqi Liu, Pengfei Shu, Mengtian Zhang, Biao Chen, Yanze Song, Bingyi Lu, Rui Mao, Qiong Peng*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Uncovering the Geometry Activity of Spinel Oxides in Li-CO2 Battery Reactions, ACS Energy Letters, 2024, 9, 5, 2173–2181.

盈祺-ACS.jpeg

11. Junxiong Wang#, Jun Ma#, Zhaofeng Zhuang#, Zheng Liang, Kai Jia, Guanjun Ji, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Toward Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Batteries: A Next-Generation Recycling Method, Chemical Reviews, 2024, 124, 5, 2839–2887.

Chemical review-1.jpeg

12. Zhexuan Liu, Jiachang Liu, Xiao Xiao, Zhiyang Zheng, Xiongwei Zhong, Qingjin Fu, Shaogang Wang, Guangmin Zhou*Unraveling paradoxical effects of large current density on Zn deposition, Advanced Materials, 2024, 2404140.

哲轩-AM.jpg

13. Lu Nie#, Runhua Gao#, Mengtian Zhang#, Yanfei Zhu, Xinru Wu, Zhoujie Lao, and Guangmin Zhou*, Integration of porous high-loading electrode and gel polymer electrolyte for high-performance quasi-solid-state battery, Advanced Energy Materials, 2024, 14, 2302476.

聂-AEM-TOC.png

14. Xinru Wu#, Zhihong Piao#, Mengtian Zhang, Gongxun Lu, Chuang Li, Kai Jia, Zhaofeng Zhuang, Runhua Gao, Guangmin Zhou*In Situ Construction of a Multifunctional Interphase Enabling Continuous Capture of Unstable Lattice Oxygen Under Ultrahigh Voltages, JACS, 2024, https://doi.org/10.1021/jacs.4c02345.

心茹-JACS.jpeg

15. Chuang Li#, Mengtian Zhang#, Peixuan Li#, Hong-Rui Ren#, Xian Wu a, Zhihong Piao, Xiao Xiao, Mingxin Zhang, Xiangyu Liang, Xinru Wu, Biao Chen, Hong Li, Zhiyuan Han, Ji Liu, Ling Qiu, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Self-assembly of ultrathin, ultra-strong layered membranes by protic solvent penetration, Journal of the American Chemical Society, 2024, 146, 5, 3553–3563.

JACS-Lichuang.png

16. Chengshuai Chang#, Mengtian Zhang#, Zhoujie Lao#, Xiao Xiao, Gongxun Lu, Haotian Qu, Xian Wu, Hongyan Fu, and Guangmin Zhou*, Achieving Stable Lithium Anodes through Leveraging Inevitable Stress Variations via Adaptive Piezoelectric Effect, Advanced Materials, 2024, 202313525.

17. Kai Jia#, Guorui Yang#, Yujia He, Zhenjiang Cao, Juntao Gao, Hongyang Zhao, Zhihong Piao, Junxiong Wang, Amr. M. Abdelkader, Zheng Liang, R. Vasant Kumar, Guangmin Zhou*, Shujiang Ding*, Kai Xi*, Degradation Mechanisms of Electrodes Promotes Direct Regeneration of Spent Li-Ion Batteries: A Review, Advanced Materials, 2024, 202313273.

13.jpg

18. Lu Nie#, Jinling Zhu#, Xiaoyan Wu, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Runhua Gao, Xinru Wu, Yanfei Zhu, Shaojie Chen, Zhiyuan Han, Yi Yu, Shaogang Wang, Shengjie Ling*, Guangmin Zhou*, A Large-scale fabrication of flexible, ultrathin, and robust solid electrolyte for solid-state lithium-sulfur batteries, Advanced Materials, 2024, https://doi.org/10.1002/adma.202400115.

16.tif

19. Dawei Yang, Jiaao Wang, Chenjie Lou, Mengyao Li, Chaoqi Zhang, Alberto Ramon, Canhuang Li, Mingxue Tang, Graeme Henkelman, Ming Xu,* Junshan Li, Jordi Llorca, Jordi Arbiol, David Mitlin,* Guangmin Zhou*, Andreu Cabot*, Single-Atom Catalysts with Unsaturated Co-N2 Active Sites Based on a C2N 2D-Organic Framework for Efficient Sulfur Redox Reaction, ACS Energy Letters, 2024, 9, 5, 2083–2091.

18.jpeg

20. Rui Mao#, Yingqi Liu#, Pengfei Shu#, Bingyi Lu, Biao Chen, Yanli Chen, Yanze Song, Yeyang Jia, Zhiyang Zheng, Qiong Peng* and Guangmin Zhou*, Tailoring Li2CO3 Configuration and Orbital Structure of CoS to Improve Catalytic Activity and Stability for Li-CO2 Batteries, EcoMat, 2024, https://doi.org/10.1002/eom2.12449.

19.jpg

21. Dawei Yang, Yanbing Han, Mengyao Li, Canhuang Li, Wei Bi, Qianhong Gong, Yingtang Zhou*, Han Gao, Jordi Arbiol, Zhifeng Shi*, Guangmin Zhou*, Andreu Cabot*, Highly Conductive Quasi-1D Hexagonal Chalcogenide Perovskite Sr8Ti7S21 with Efficient Polysulfide Regulation in Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Functional Materials, 2024, 2401577. 

20_edited.jpg

22. Jun Xia#, Shuai Yin#, Kai Cui#, Tian Yang, Yiyuan Yan, Shichao Zhang,* Yalan Xing, Tianshuai Wang,* Puheng Yang, and Guangmin Zhou*, Self-Catalyzed Growth of Co4N and N−doped CNTs toward Bifunctional Cathode for High-Safe and Flexible Li−Air Batteries, ACS Nano, 2024, 18, 16, 10902–10911.

21.jpeg

2024

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page