top of page

发表论文:

发表论文:

2023

1. Zhiyuan Han#, Runhua Gao#, Tianshuai Wang#, Shengyu Tao, Yeyang Jia, Zhoujie Lao, Mengtian Zhang, Jiaqi Zhou, Chuang Li, Zhihong Piao, Xuan Zhang, Guangmin Zhou*, Machine-learning-assisted design of a binary descriptor to decipher electronic and structural effects on sulfur reduction kinetics, Nature Catalysis, 2023, https://doi.org/10.1038/s41929-023-01041-z.

983c5dbbd5a0894752199019f835e86.png

2. Junxiong Wang#, Kai Jia#, Jun Ma#, Zheng Liang*, Zhaofeng Zhuang, Yun Zhao, Baohua Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Sustainable upcycling of spent LiCoO2 to an ultra-stable battery cathode at high voltage, Nature Sustainability, 2023, 1-9.

微信图片_20230324140010.png

3.Guanjun Ji#, Junxiong Wang#, Zheng Liang*, Kai Jia, Jun Ma, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Direct regeneration of degraded lithium-ion battery cathodes with a multifunctional organic lithium salt, Nature Communications, 2023, 14, 584.

nc.webp

4. Hongyu Lu, Jisong Hu, Xijun Wei, Kaiqi Zhang, Xiao Xiao, Jingxin Zhao*, Qiang Hu, Jing Yu, Guangmin Zhou*, Bingang Xu*, A recyclable biomass electrolyte towards green zinc-ion batteries, Nature Communications, 14, 4435 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40178-0.

图片1.png

5. Shengyu Tao#, Haizhou Liu#, Chongbo Sun#, Haocheng Ji, Guanjun Ji, Zhiyuan Han, Runhua Gao, Jun Ma, Ruifei Ma,Yuou Chen, Shiyi Fu, Yu Wang, Yaojie Sun, Xuan Zhang*, Guangmin Zhou*, and Hongbin Sun*, Collaborative and privacy-preserving retired battery sorting for profitable direct recycling via federated machine learning, Nature Communications, 2023, 14, 8032.54.       

41467_2023_43883_Fig1_HTML.webp

6.Xiao Xiao#, Zhiyang Zheng#, Xiongwei Zhong#, Runhua Gao, Zhihong Piao, Miaolun Jiao, Guangmin Zhou*, Rational design of flexible Zn-based batteries for wearable electronic devices, ACS Nano 2023, https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09509.

acs.jpg

7.Yingqi Liu#, Rui Mao#, Biao Chen, Bingyi Lu, Zhihong Piao, Yanze Song, Guangmin Zhou*, and Hui-Ming Cheng*, Atomic Design of Bidirectional Electrocatalysts for Reversible Li-CO2 Batteries, Materials Today, 2023, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.12.008.

materials today.jpg

8.Xiongwei Zhong#, Zhiyang Zheng#, Jiahe Xu#, Xiao Xiao, Chongbo Sun, Mengtian Zhang, Jiabin Ma, Baomin Xu, Kuang Yu, Xuan Zhang*, Hui-Ming Cheng*, and Guangmin Zhou*, Flexible Zinc-air Batteries with Ampere-hour Capacities and Wide-temperature Adaptabilities, Advanced Materials, 2023, 202209980.

9. Kai Jia#, Junxiong Wang#, Zhaofeng Zhuang#, Zhihong Piao, Mengtian Zhang, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Jun Ma, Haocheng Ji, Wenjiao Yao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Topotactic Transformation of Surface Structure Enabling Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.2c13151.

32c0f88daa6478a105d1c363b14cd6b2_ja2c13151_0007.jpeg

10. Miaolun Jiao#, Lixin Dai#, Hong-Rui Ren#, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Boran Wang, Jinlong Yang, Bilu Liu*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, A polarized gel electrolyte for wide‐temperature flexible zinc-air batteries, Angewandte Chemie, https://doi.org/10.1002/ange.202301114.

微信图片_20230324135802.png

11. Zhaofeng Zhuang#, Junxiong Wang#, Kai Jia#, Guanjun Ji, Jun Ma, Zhiyuan Han, Zhihong Piao, Runhua Gao, Haocheng Ji, Xiongwei Zhong, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Ultrahigh-voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202212059.

微信图片_20230324135603.png

12. Zhihong Piao#, Hong-Rui Ren#, Gongxun Lu, Kai Jia, Junyang Tan, Xinru Wu, Zhaofeng Zhuang, Zhiyuan Han, Chuang Li, Runhua Gao, Xinyong Tao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Stable operation of lithium metal batteries with aggressive cathode chemistries at 4.9 V, Angewandte Chemie International Edition, e202300966.

anie202300966-toc-0001-m.jpg

13. Yanfei Zhu#, Qi Zhang#, Yun Zheng#, Gaoran Li, Rui Gao, Zhihong Piao, Dan Luo, Run-Hua Gao, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Chuang Li, Zhoujie Lao, Jian Wang, Zhongwei Chen*, and Guangmin Zhou*, Uncoordinated chemistry enables highly conductive and stable electrolyte/filler interfaces for solid-state lithium-sulfur batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 15, e2300197120.

14. Runhua Gao#, Mengtian Zhang#, Zhiyuan Han#, Xiao Xiao, Xinru Wu, Zhihong Piao, Zhoujie Lao, Lu Nie, Shaogang Wang, Guangmin Zhou*, Unraveling the coupling effect between cathode and anode towards practical lithium-sulfur batteries, Advanced Materials, 2023, 2303610.

15. Hong Li#, Mingyan Chuai#, Xiao Xiao, Yeyang Jia, Biao Chen, Chuang Li, Zhihong Piao, Zhoujie Lao, Mengtian Zhang, Runhua Gao, Bingkai Zhang, Zhiyuan Han, Jinlong Yang*, Guangmin Zhou*, Regulating the Spin State Configuration in Bimetallic Phosphorus Trisulfides for Promoting Sulfur Redox Kinetics, Journal of the American Chemical Society, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c07213.

images_large_ja3c07213_0007.jpeg

17. Zhihong Piao#, Xinru Wu#, Hong-Rui Ren, Gongxun Lu, Runhua Gao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, A Semisolvated Sole-Solvent Electrolyte for High-Voltage Lithium Metal Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 44, 24260–24271.

images_large_ja3c08733_0006.jpeg

16.Shuyan Ni, Mengtian Zhang, Chuang Li, Runhua Gao, Jinzhi Sheng, Xin Wu, Guangmin Zhou*, 3D Framework with Li3N-Li2S Solid Electrolyte Interphase and Fast Ion Transfer Channels for Stabilized Lithium Metal Anode, Advanced Materials, 2023, 2209028.

1.tif

18. Bingyi Lu, Xinru Wu, Xiao Xiao, Biao Chen, Weihao Zeng, Yingqi Liu, Zhoujie Lao, Xian‐Xiang Zeng, Guangmin Zhou*, Jinlong Yang*, Energy Band Engineering Guided Design of Bidirectional Catalyst for Reversible Li–CO2 Batteries, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202308889.

微信图片_20231204134348.png

19. Di Tang#, Guanjun Ji#, Junxiong Wang*, Zheng Liang, Wen Chen, Haocheng Ji, Jun Ma, Song Liu, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, A Multifunctional Amino Acid Enables The Direct Recycling of Spent LiFePO4 Cathode Material, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309722.

微信图片_20231204134736.png

20. Zhoujie Lao#, Zhiyuan Han#, Jiabin Ma#, Mengtian Zhang, Xinru Wu, Yeyang Jia, Runhua Gao, Yanfei Zhu, Xiao Xiao, Kuang Yu*, Guangmin Zhou*, Band Structure Engineering and Orbital Orientation Control Constructing Dual Active Sites for Efficient Sulfur Redox Reaction, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309024.

微信图片_20231204142235.png

21. Bingyi Lu, Zhiwen Min, Xiao Xiao, Boran Wang, Biao Chen, Gongxun Lu, Yingqi Liu, Rui Mao, Yanze Song, Xian-Xiang Zeng, Yuanmiao Sun*, Jinlong Yang*, Guangmin Zhou*, Recycled Tandem Catalysts Promising Ultralow Overpotential Li-CO2 Batteries, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309264.

微信图片_20231204141415.png

22.  Ruyu Shi#, Nengzhan Zheng#, Haocheng Ji#, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Jun Ma, Wen Chen, Junxiong Wang*, Hui-Ming Cheng*, Guangmin Zhou*, Homogeneous repair of highly degraded Ni-rich cathode material with spent lithium anode, Advanced Materials, 2023, 202311553.    

石如玉.jpg

23. Boran Wang#, Xiao Xiao#, Junfeng Li#, Mengtian Zhang, Miaolun Jiao, Zhiyang Zheng, Tongtong Li, Qi Zhang, Xuan Zhang, Guangmin Zhou*, Sulfion Oxidation Assisting Self-Powered Hydrogen Production System Based on Efficient Catalysts from Spent Lithium-Ion Batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, e2317174120.    

勃然.png

24.  Peitao Xiao*, Xiaoru Yun, Yufang Chen, Xiaowei Guo, Peng Gao, Guangmin Zhou*, and Chunman Zheng*, Insights into the Solvation Chemistry in Liquid Electrolytes for Lithium-Based Rechargeable Batteries, Chemical Society Reviews, 2023, 52, 5255-5316.  

25.  Bingyi Lu#, Biao Chen#, Dashuai Wang#, Chuang Li, Runhua Gao, Yingqi Liu, Rui Mao, Jinlong Yang,* Guangmin Zhou*, Engineering the interfacial orientation of MoS2/Co9S8 bidirectional catalysts with highly exposed active sites for reversible Li-CO2 batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 6, e2216933120.

兵役.png

26.   Haocheng Ji, Junxiong Wang, Jun Ma, Hui-Ming Cheng*, Guangmin Zhou*, Fundamentals, status and challenges of direct recycling technologies for lithium ion batteries, Chemical Society Reviews, 2023, 52, 8194 - 8244. 

27.  Le Chen#, Yingjie Sun#, Xijun Wei#, Lixian Song, Gang Tao, Xuan Cao, Dong Wang*, Guangmin Zhou*, and Yingze Song*, Dual-Functional V2C MXene Assembly in Facilitating the Sulfur Evolution Kinetics and Li-Ion Sieving towards Practical Lithium–Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2023, 202300771.

陈-AM-TOC.png

28.  Xiaoxue Wu, Guanjun Ji, Junxiong Wang, Guangmin Zhou*, Zheng Liang*, Towards Sustainable All Solid-State Li-metal Batteries: Perspectives on Battery Technology and Recycling Processes, Advanced Materials, 2023, 202301540.

吴-AM-TOC.png

29. Shengyu Tao#, Chongbo Sun#, Shiyi Fu#, Yu Wang, Ruifei Ma, Zhiyuan Han, Yaojie Sun, Yang Li, Guodan Wei, Xuan Zhang*, Guangmin Zhou*, and Hongbin Sun*, Battery cross-operation-condition lifetime prediction via interpretable feature engineering assisted adaptive machine learning, ACS Energy Letters, 2023, 8, 8, 3269–3279.

陶-ACS-TOC.png

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page