top of page

发表论文:

1.Guanjun Ji#, Junxiong Wang#, Zheng Liang*, Kai Jia, Jun Ma, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Direct regeneration of degraded lithium-ion battery cathodes with a multifunctional organic lithium salt, Nature Communications, 2023, 14, 584.

nc.webp

发表论文:

2023

2.Shuyan Ni, Mengtian Zhang, Chuang Li, Runhua Gao, Jinzhi Sheng, Xin Wu, Guangmin Zhou*, 3D Framework with Li3N-Li2S Solid Electrolyte Interphase and Fast Ion Transfer Channels for Stabilized Lithium Metal Anode, Advanced Materials, 2023, 2209028.

3.Xiongwei Zhong#, Zhiyang Zheng#, Jiahe Xu#, Xiao Xiao, Chongbo Sun, Mengtian Zhang, Jiabin Ma, Baomin Xu, Kuang Yu, Xuan Zhang*, Hui-Ming Cheng*, and Guangmin Zhou*, Flexible Zinc-air Batteries with Ampere-hour Capacities and Wide-temperature Adaptabilities, Advanced Materials, 2023, 202209980.

5.Yingqi Liu#, Rui Mao#, Biao Chen, Bingyi Lu, Zhihong Piao, Yanze Song, Guangmin Zhou*, and Hui-Ming Cheng*, Atomic Design of Bidirectional Electrocatalysts for Reversible Li-CO2 Batteries, Materials Today, 2023, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.12.008.

4.Bingyi Lu#, Biao Chen#, Dashuai Wang#, Chuang Li, Runhua Gao, Yingqi Liu, Rui Mao, Jinlong Yang,* Guangmin Zhou*, Engineering the interfacial orientation of MoS2/Co9S8 bidirectional catalysts with highly exposed active sites for reversible Li-CO2 batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 6, e2216933120.

1.tif

6.Ping Liu, Boyang Yu, Wanqing Cai, Xiongxian Yao, Kai Chang, Xinyan Zhao, Zhichun Si, Weiwei Deng,* Yuanyuan Zhou,* Guangmin Zhou*, and Guodan Wei*, Air-Stable High-PLQY Cesium Lead Halide Perovskites for Laser Patterned Displays, Journal of Materials Chemistry C, 2023, https://doi.org/10.1039/D2TC04445E.

JMC.jpg

7.Xiao Xiao#, Zhiyang Zheng#, Xiongwei Zhong#, Runhua Gao, Zhihong Piao, Miaolun Jiao, Guangmin Zhou*, Rational design of flexible Zn-based batteries for wearable electronic devices, ACS Nano 2023, https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09509.

acs.jpg

8. Junxiong Wang#, Kai Jia#, Jun Ma#, Zheng Liang*, Zhaofeng Zhuang, Yun Zhao, Baohua Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Sustainable upcycling of spent LiCoO2 to an ultra-stable battery cathode at high voltage, Nature Sustainability, 2023, 1-9.

微信图片_20230324140010.png

9. Kai Jia#, Junxiong Wang#, Zhaofeng Zhuang#, Zhihong Piao, Mengtian Zhang, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Jun Ma, Haocheng Ji, Wenjiao Yao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Topotactic Transformation of Surface Structure Enabling Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.2c13151.

32c0f88daa6478a105d1c363b14cd6b2_ja2c13151_0007.jpeg

10. Miaolun Jiao#, Lixin Dai#, Hong-Rui Ren#, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Boran Wang, Jinlong Yang, Bilu Liu*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, A polarized gel electrolyte for wide‐temperature flexible zinc-air batteries, Angewandte Chemie, https://doi.org/10.1002/ange.202301114.

微信图片_20230324135802.png

11. Zhaofeng Zhuang#, Junxiong Wang#, Kai Jia#, Guanjun Ji, Jun Ma, Zhiyuan Han, Zhihong Piao, Runhua Gao, Haocheng Ji, Xiongwei Zhong, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Ultrahigh-voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202212059.

微信图片_20230324135603.png

12. Zhihong Piao#, Hong-Rui Ren#, Gongxun Lu, Kai Jia, Junyang Tan, Xinru Wu, Zhaofeng Zhuang, Zhiyuan Han, Chuang Li, Runhua Gao, Xinyong Tao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Stable operation of lithium metal batteries with aggressive cathode chemistries at 4.9 V, Angewandte Chemie International Edition, e202300966.

anie202300966-toc-0001-m.jpg

13. Yanfei Zhu#, Qi Zhang#, Yun Zheng#, Gaoran Li, Rui Gao, Zhihong Piao, Dan Luo, Run-Hua Gao, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Chuang Li, Zhoujie Lao, Jian Wang, Zhongwei Chen*, and Guangmin Zhou*, Uncoordinated chemistry enables highly conductive and stable electrolyte/filler interfaces for solid-state lithium-sulfur batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 15, e2300197120.

materials today.jpg

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page