top of page

发表论文:

1.Guanjun Ji#, Junxiong Wang#, Zheng Liang*, Kai Jia, Jun Ma, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Direct regeneration of degraded lithium-ion battery cathodes with a multifunctional organic lithium salt, Nature Communications, 2023, 14, 584.

nc.webp

发表论文:

2023

2.Shuyan Ni, Mengtian Zhang, Chuang Li, Runhua Gao, Jinzhi Sheng, Xin Wu, Guangmin Zhou*, 3D Framework with Li3N-Li2S Solid Electrolyte Interphase and Fast Ion Transfer Channels for Stabilized Lithium Metal Anode, Advanced Materials, 2023, 2209028.

3.Xiongwei Zhong#, Zhiyang Zheng#, Jiahe Xu#, Xiao Xiao, Chongbo Sun, Mengtian Zhang, Jiabin Ma, Baomin Xu, Kuang Yu, Xuan Zhang*, Hui-Ming Cheng*, and Guangmin Zhou*, Flexible Zinc-air Batteries with Ampere-hour Capacities and Wide-temperature Adaptabilities, Advanced Materials, 2023, 202209980.

5.Yingqi Liu#, Rui Mao#, Biao Chen, Bingyi Lu, Zhihong Piao, Yanze Song, Guangmin Zhou*, and Hui-Ming Cheng*, Atomic Design of Bidirectional Electrocatalysts for Reversible Li-CO2 Batteries, Materials Today, 2023, https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.12.008.

4.Bingyi Lu#, Biao Chen#, Dashuai Wang#, Chuang Li, Runhua Gao, Yingqi Liu, Rui Mao, Jinlong Yang,* Guangmin Zhou*, Engineering the interfacial orientation of MoS2/Co9S8 bidirectional catalysts with highly exposed active sites for reversible Li-CO2 batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 6, e2216933120.

1.tif

6.Ping Liu, Boyang Yu, Wanqing Cai, Xiongxian Yao, Kai Chang, Xinyan Zhao, Zhichun Si, Weiwei Deng,* Yuanyuan Zhou,* Guangmin Zhou*, and Guodan Wei*, Air-Stable High-PLQY Cesium Lead Halide Perovskites for Laser Patterned Displays, Journal of Materials Chemistry C, 2023, https://doi.org/10.1039/D2TC04445E.

JMC.jpg

7.Xiao Xiao#, Zhiyang Zheng#, Xiongwei Zhong#, Runhua Gao, Zhihong Piao, Miaolun Jiao, Guangmin Zhou*, Rational design of flexible Zn-based batteries for wearable electronic devices, ACS Nano 2023, https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09509.

acs.jpg

8. Junxiong Wang#, Kai Jia#, Jun Ma#, Zheng Liang*, Zhaofeng Zhuang, Yun Zhao, Baohua Li, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Sustainable upcycling of spent LiCoO2 to an ultra-stable battery cathode at high voltage, Nature Sustainability, 2023, 1-9.

微信图片_20230324140010.png

9. Kai Jia#, Junxiong Wang#, Zhaofeng Zhuang#, Zhihong Piao, Mengtian Zhang, Zheng Liang*, Guanjun Ji, Jun Ma, Haocheng Ji, Wenjiao Yao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Topotactic Transformation of Surface Structure Enabling Direct Regeneration of Spent Lithium-Ion Battery Cathodes, Journal of the American Chemical Society, 10.1021/jacs.2c13151.

32c0f88daa6478a105d1c363b14cd6b2_ja2c13151_0007.jpeg

10. Miaolun Jiao#, Lixin Dai#, Hong-Rui Ren#, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Boran Wang, Jinlong Yang, Bilu Liu*, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, A polarized gel electrolyte for wide‐temperature flexible zinc-air batteries, Angewandte Chemie, https://doi.org/10.1002/ange.202301114.

微信图片_20230324135802.png

11. Zhaofeng Zhuang#, Junxiong Wang#, Kai Jia#, Guanjun Ji, Jun Ma, Zhiyuan Han, Zhihong Piao, Runhua Gao, Haocheng Ji, Xiongwei Zhong, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Ultrahigh-voltage LiCoO2 at 4.7 V by Interface Stabilization and Band Structure Modification, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202212059.

微信图片_20230324135603.png

12. Zhihong Piao#, Hong-Rui Ren#, Gongxun Lu, Kai Jia, Junyang Tan, Xinru Wu, Zhaofeng Zhuang, Zhiyuan Han, Chuang Li, Runhua Gao, Xinyong Tao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, Stable operation of lithium metal batteries with aggressive cathode chemistries at 4.9 V, Angewandte Chemie International Edition, e202300966.

anie202300966-toc-0001-m.jpg

13. Yanfei Zhu#, Qi Zhang#, Yun Zheng#, Gaoran Li, Rui Gao, Zhihong Piao, Dan Luo, Run-Hua Gao, Mengtian Zhang, Xiao Xiao, Chuang Li, Zhoujie Lao, Jian Wang, Zhongwei Chen*, and Guangmin Zhou*, Uncoordinated chemistry enables highly conductive and stable electrolyte/filler interfaces for solid-state lithium-sulfur batteries, Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023, 120, 15, e2300197120.

14. Runhua Gao#, Mengtian Zhang#, Zhiyuan Han#, Xiao Xiao, Xinru Wu, Zhihong Piao, Zhoujie Lao, Lu Nie, Shaogang Wang, Guangmin Zhou*, Unraveling the coupling effect between cathode and anode towards practical lithium-sulfur batteries, Advanced Materials, 2023, 2303610.

materials today.jpg

15. Hong Li#, Mingyan Chuai#, Xiao Xiao, Yeyang Jia, Biao Chen, Chuang Li, Zhihong Piao, Zhoujie Lao, Mengtian Zhang, Runhua Gao, Bingkai Zhang, Zhiyuan Han, Jinlong Yang*, Guangmin Zhou*, Regulating the Spin State Configuration in Bimetallic Phosphorus Trisulfides for Promoting Sulfur Redox Kinetics, Journal of the American Chemical Society, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c07213.

images_large_ja3c07213_0007.jpeg

16. Hongyu Lu, Jisong Hu, Xijun Wei, Kaiqi Zhang, Xiao Xiao, Jingxin Zhao*, Qiang Hu, Jing Yu, Guangmin Zhou*, Bingang Xu*, A recyclable biomass electrolyte towards green zinc-ion batteries, Nature Communications, 14, 4435 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-40178-0.

图片1.png

17. Zhiyuan Han#, Runhua Gao#, Tianshuai Wang#, Shengyu Tao, Yeyang Jia, Zhoujie Lao, Mengtian Zhang, Jiaqi Zhou, Chuang Li, Zhihong Piao, Xuan Zhang, Guangmin Zhou*, Machine-learning-assisted design of a binary descriptor to decipher electronic and structural effects on sulfur reduction kinetics, Nature Catalysis, 2023, https://doi.org/10.1038/s41929-023-01041-z.

983c5dbbd5a0894752199019f835e86.png

18. Zhihong Piao#, Xinru Wu#, Hong-Rui Ren, Gongxun Lu, Runhua Gao, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*, A Semisolvated Sole-Solvent Electrolyte for High-Voltage Lithium Metal Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 44, 24260–24271.

images_large_ja3c08733_0006.jpeg

19. Bingyi Lu, Xinru Wu, Xiao Xiao, Biao Chen, Weihao Zeng, Yingqi Liu, Zhoujie Lao, Xian‐Xiang Zeng, Guangmin Zhou*, Jinlong Yang*, Energy Band Engineering Guided Design of Bidirectional Catalyst for Reversible Li–CO2 Batteries, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202308889.

微信图片_20231204134348.png

20. Di Tang#, Guanjun Ji#, Junxiong Wang*, Zheng Liang, Wen Chen, Haocheng Ji, Jun Ma, Song Liu, Zhaofeng Zhuang, Guangmin Zhou*, A Multifunctional Amino Acid Enables The Direct Recycling of Spent LiFePO4 Cathode Material, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309722.

微信图片_20231204134736.png

21. Zhoujie Lao#, Zhiyuan Han#, Jiabin Ma#, Mengtian Zhang, Xinru Wu, Yeyang Jia, Runhua Gao, Yanfei Zhu, Xiao Xiao, Kuang Yu*, Guangmin Zhou*, Band Structure Engineering and Orbital Orientation Control Constructing Dual Active Sites for Efficient Sulfur Redox Reaction, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309024.

微信图片_20231204142235.png

22. Bingyi Lu, Zhiwen Min, Xiao Xiao, Boran Wang, Biao Chen, Gongxun Lu, Yingqi Liu, Rui Mao, Yanze Song, Xian-Xiang Zeng, Yuanmiao Sun*, Jinlong Yang*, Guangmin Zhou*, Recycled Tandem Catalysts Promising Ultralow Overpotential Li-CO2 Batteries, Advanced Materials, https://doi.org/10.1002/adma.202309264.

微信图片_20231204141415.png

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page