top of page

发表论文:

2016

 1. Guangmin Zhou, Eunsu Paek, Gyeong S. Hwang, Arumugam Manthiram*. High-performance lithium-sulfur batteries with a self-supported, 3D Li2S-doped graphene aerogel cathodes [J]. Advanced Energy Materials, 2016, 6(2): 1501355.

 2. Long Chen#, Guangmin Zhou#, Zhibo Liu, Xiaomeng Ma, Jing Chen, Zhiyong Zhang, Xiuliang Ma, Feng Li, Hui-Ming Cheng, Wencai Ren*. Scalable clean exfoliation of high-quality few-layer black phosphorus for a flexible lithium ion battery [J]. Advanced Materials, 2016, 28(3): 510–517.

 3. Jie Zhao, Hyun-Wook Lee, Jie Sun, Kai Yan, Yayuan Liu, Wei Liu, Zhenda Lu, Dingchang Lin, Guangmin Zhou, Yi Cui*. Metallurgically lithiated SiOx anode with high capacity and ambient air compatibility [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(27): 7408–7413.

 4. Li-Chang Yin, Ji Liang, Guangmin Zhou, Feng Li*, Riichiro Saito, Huiming Cheng. Understanding the interactions between lithium polysulfides and N-doped graphene using density functional theory calculations [J]. Nano Energy, 2016, 25: 203–210.

 5. Shaofei Wang, Yu Ding, Guangmin Zhou, Guihua Yu, Arumugam Manthiram*. Durability of the Li1+ x Ti2–x Al x (PO4) 3 Solid Electrolyte in Lithium–Sulfur Batteries [J]. ACS Energy Letters, 2016, 1(6): 1080–1085.

 6. Xinyong Tao, Jianguo Wang, Chong Liu, Haotian Wang, Hongbin Yao, Guangyuan Zheng, Zhi Wei Seh, Qiuxia Cai, Weiyang Li, Guangmin Zhou, Chenxi Zhu, Yi Cui*. Balancing surface adsorption and diffusion of lithium-polysulfides on nonconductive oxides for lithium–sulfur battery design [J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 11203.

 7. Jie Sun, Yongming Sun, Mauro Pasta, Guangmin Zhou, Yuzhang Li, Wei Liu, Feng Xiong, Yi Cui*. Entrapment of polysulfides by a black-phosphorus-modified separator for lithium–sulfur batteries [J]. Advanced Materials, 2016, 28(44): 9797–9803.

 8. Yanting Shi, Wei Lv*, Shuzhang Niu, Yanbing He, Guangmin Zhou, Guohua Chen, Baohua Li*, Quan-Hong Yang, Feiyu Kang. A Carbon-Sulfur Hybrid with Pomegranate-like Structure for Lithium-Sulfur Batteries [J]. Chemistry–An Asian Journal, 2016, 11(9): 1343–1347.

 9. Yongcai Qiu, Wei Liu, Wei Chen, Wei Chen, Guangmin Zhou, Po-Chun Hsu, Rufan Zhang, Zheng Liang, Shoushan Fan, Yuegang Zhang, Yi Cui*. Efficient solar-driven water splitting by nanocone BiVO4-perovskite tandem cells [J]. Science Advances, 2016, 2(6): e1501764.

 10. Shuzhang Niu, Guangmin Zhou, Wei Lv*, Huifa Shi, Chong Luo, Yanbing He, Baohua Li, Quan-Hong Yang*, Feiyu Kang*. Sulfur confined in nitrogen-doped microporous carbon used in a carbonate-based electrolyte for long-life, safe lithium-sulfur batteries [J]. Carbon, 2016, 109: 1–6.

 11. Shuzhang Niu, Wei Lv*, Guangmin Zhou, Huifa Shi, Xianying Qin, Cheng Zheng, Tianhong Zhou, Chong Luo, Yaqian Deng, Baohua Li, Feiyu Kang*, Quan-Hong Yang*. Electrostatic-spraying an ultrathin, multifunctional and compact coating onto a cathode for a long-life and high-rate lithium-sulfur battery [J]. Nano Energy, 2016, 30: 138–145.

 12. Chong Luo, Shuzhang Niu, Guangmin Zhou, Wei Lv*, Baohua Li, Feiyu Kang*, Quan-Hong Yang*. Dual-functional hard template directed one-step formation of a hierarchical porous carbon–carbon nanotube hybrid for lithium–sulfur batteries [J]. Chemical Communications, 2016, 52(82): 12143–12146.

 13. Wei Liu, Dingchang Lin, Jie Sun, Guangmin Zhou, Yi Cui*. Improved lithium ionic conductivity in composite polymer electrolytes with oxide-ion conducting nanowires [J]. ACS Nano, 2016, 10(12): 11407–11413.

 14. Wei Liu, Zheng Chen, Guangmin Zhou, Yongming Sun, Hye Ryoung Lee, Chong Liu, Hongbin Yao, Zhenan Bao, Yi Cui*. 3D porous sponge-inspired electrode for stretchable lithium-ion batteries [J]. Advanced Materials, 2016, 28(3): 510–517.

 15. Lu Li, Guangmin Zhou, Lichang Yin, Nikhil Koratkar, Feng Li*, Hui-Ming Cheng. Stabilizing sulfur cathodes using nitrogen-doped graphene as a chemical immobilizer for LiS batteries [J]. Carbon, 2016, 108: 120–126.

 16. Wei Chen, Yayuan Liu, Yuzhang Li, Jie Sun, Yongcai Qiu, Chong Liu, Guangmin Zhou, Yi Cui*. In situ electrochemically derived nanoporous oxides from transition metal dichalcogenides for active oxygen evolution catalysts [J]. Nano Energy, 2015, 12: 240–249.

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page