top of page

发表论文:

2017

 1. Guangmin Zhou#, Hongzhen Tian#, Yang Jin#, Xinyong Tao, Bofei Liu, Rufan Zhang, Zhi Wei Seh, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Jie Sun, Jie Zhao, Chenxi Zu, David Sichen Wu, Qianfan Zhang, Yi Cui*. Catalytic oxidation of Li2S on the surface of metal sulfides for Li-S batteries [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017, 114(5): 840–845.

 2. Guangmin Zhou#, Jie Sun#, Yang Jin, Wei Chen, Chenxi Zu, Rufan Zhang, Yongcai Qiu, Jie Zhao, Denys Zhuo, Yayuan Liu, Kai Yan, Hye Ryoung Lee, Yi Cui*. Sulfiphilic nickel phosphosulfide enabled Li2S impregnation in 3D graphene cages for Li–S batteries [J]. Advanced Materials, 2017, 29(12): 1603366.

 3. Jie Zhao#, Guangmin Zhou#, Kai Yan, Jin Xie, Yuzhang Li, Lei Liao, Yang Jin, Kai Liu, Po-Chun Hsu, Jiangyan Wang, Hui-Ming Cheng, Yi Cui*. Air-stable and freestanding lithium alloy/graphene foil as an alternative to lithium metal anodes [J]. Nature Nanotechnology, 2017, 12(10): 993–999.

 4. Yang Jin#, Guangmin Zhou#, Feifei Shi, Denys Zhuo, Jie Zhao, Kai Liu, Yayuan Liu, Chenxi Zu, Wei Chen, Rufan Zhang, Xuanyi Huang, Yi Cui*. Reactivation of dead sulfide species in lithium polysulfide flow battery for grid scale energy storage [J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 462.

 5. Yayuan Liu, Guangmin Zhou, Kai Liu, Yi Cui*. Design of complex nanomaterials for energy storage: past success and future opportunity [J]. Accounts of Chemical Research, 2017, 50(12): 2895–2905.

 6. Tianhong Zhou, Yan Zhao, Guangmin Zhou, Wei Lv*, Pujie Sun, Feiyu Kang, Baohua Li*, Quan-Hong Yang*. An in-plane heterostructure of graphene and titanium carbide for efficient polysulfide confinement [J]. Nano Energy, 2017, 39: 291–296.

 7. Tianhong Zhou, Wei Lv*, Jia Li, Guangmin Zhou, Yan Zhao, Shaoxun Fan, Bilu Liu, Baohua Li*, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Twinborn TiO2–TiN heterostructures enabling smooth trapping–diffusion–conversion of polysulfides towards ultralong life lithium–sulfur batteries [J]. Energy & Environmental Science, 2017, 10(7): 1694–1703.

 8. Cheng Zheng, Shuzhang Niu, Wei Lv*, Guangmin Zhou, Jia Li, Shaoxun Fan, Yaqian Deng, Zhengze Pan, Baohua Li, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Propelling polysulfides transformation for high-rate and long-life lithium–sulfur batteries [J]. Nano Energy, 2017, 33: 306–312.

 9. Jie Zhao, Lei Liao, Feifei Shi, Ting Lei, Guangxu Chen, Allen Pei, Jie Sun, Kai Yan, Guangmin Zhou, Jin Xie,  Chong Liu, Yuzhang Li, Zheng Liang, Zhenan Bao, Yi Cui* . Surface fluorination of reactive battery anode materials for enhanced stability [J]. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139(33): 11550–11558.

 10. Huadong Yuan, Xianlang Chen, Guangmin Zhou, Wenkui Zhang, Jianmin Luo, Hui Huang, Yongping Gan, Chu Liang, Yang Xia, Jun Zhang, Jiangguo Wang, Xinyong Tao*. Efficient activation of Li2S by transition metal phosphides nanoparticles for highly stable lithium–sulfur batteries [J]. ACS Energy Letters, 2017, 2(10): 2454–2462.

 11. Ankun Yang, Lili Cai, Rufan Zhang, Jiangyan Wang, Po-Chun Hsu, Hongxia Wang, Guangmin Zhou, Jinwei Xu, Yi Cui*. Thermal management in nanofiber-based face mask [J]. Nano letters, 2017, 17(6): 3506–3510.

 12. Yuchi Tsao, Zheng Chen, Simon Rondeau-Gagne, Qianfan Zhang, Hongbin Yao, Shucheng Chen, Guangmin Zhou, Chenxi Zu, Yi Cui*, Zhenan Bao*. Enhanced cycling stability of sulfur electrodes through effective binding of pyridine-functionalized polymer [J]. ACS Energy Letters, 2017, 2(10): 2454–2462.

 13. Xinyong Tao, Yayuan Liu, Wei Liu, Guangmin Zhou, Jie Zhao, Dingchang Lin, Chenxi Zu, Ouwei Sheng, Wenkui Zhang, Hyun-Wook Lee, Yi Cui*. Solid-state lithium–sulfur batteries operated at 37 °C with composites of nanostructured Li7La3Zr2O12/carbon foam and polymer [J]. Nano letters, 2017, 17(5): 2967–2972.

 14. Chong Luo, Wei Lv, Yaqian Deng, Guangmin Zhou, Zheng-Ze Pan, Shuzhang Niu, Baohua Li, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. A Dual-Function Na2SO4 Template Directed Formation of Cathode Materials with a High Content of Sulfur Nanodots for Lithium–Sulfur Batteries [J]. Small, 2017, 13(27): 1700358.

 15. Wei Liu, Jun Chen, Zheng Chen, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yongming Sun, Min-Sang Song, Zhenan Bao, Yi Cui*. Stretchable lithium-ion batteries enabled by device-scaled wavy structure and elastic-sticky separator [J]. Advanced Energy Materials, 2017, 7(21): 1701076.

 16. Dingchang Lin, Yayuan Liu, Wei Chen, Guangmin Zhou, Kai Liu, Bruce Dunn, Yi Cui*. Conformal lithium fluoride protection layer on three-dimensional lithium by nonhazardous gaseous reagent freon [J]. Nano letters, 2017, 17(6): 3731–3737.

 17. Zhengjie Li, Debin Kong, Guangmin Zhou, Sida Wu, Wei Lv*, Chong Luo, Jiao-Jing Shao, Baohua Li, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Twin-functional graphene oxide: compacting with Fe2O3 into a high volumetric capacity anode for lithium ion battery [J]. Energy Storage Materials, 2017, 6: 98–103.

 18. Yang Jin, Sa Li, Akihiro Kushima, Xiaoquan Zheng, Yongming Sun, Jin Xie, Jie Sun, Weijiang Xue, Guangmin Zhou, Jiang Wu, Feifei Shi, Rufan Zhang, Zhi Zhu, Kangpyo So, Yi Cui*, Ju Li*. Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9% [J]. Energy & Environmental Science, 2017, 10(2): 580–592.

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page