top of page

发表论文:

2019

 1. Guangmin Zhou#, Shiyong Zhao#, Tianshuai Wang#, Shi-Ze Yang, Bernt Johannessen, Hao Chen, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Yecun Wu, Yucan Peng, Chang Liu, San Ping Jiang, Qianfan Zhang, Yi Cui*. Theoretical calculation guided design of single-atom catalysts toward fast kinetic and long-life Li–S batteries [J]. Nano Letters, 2019, 20(2): 1252–1261.

 2. Guangmin Zhou#, Lin Xu#, Guangwu Hu, Liqiang Mai*, Yi Cui*. Nanowires for electrochemical energy storage [J]. Chemical Reviews, 2019, 119(20): 11042–11109.

 3. Nian Liu#, Guangmin Zhou#, Ankun Yang, Xiaoyun Yu, Feifei Shi, Jie Sun, Jinsong Zhang, Bofei Liu, Chun-Lan Wu, Xinyong Tao, Yongming Sun, Yi Cui*, Steven Chu*. Direct electrochemical generation of supercooled sulfur microdroplets well below their melting temperature [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2019, 116(3): 765–770.

 4. Zhijia Huang#, Guangmin Zhou#, Wei Lv*, Yaqian Deng, Yunbo Zhang, Chen Zhang, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Seeding lithium seeds towards uniform lithium deposition for stable lithium metal anodes [J]. Nano Energy, 2019, 61: 47–53.

 5. Yan Xu#, Guangmin Zhou#, Shuyang Zhao, Wanfei Li, Feifei Shi, Jia Li, Jun Feng, Yuxing Zhao, Yang Wu, Jinghua Guo*, Yi Cui*, Yuegang Zhang*. Improving a Mg/S battery with YCl3 additive and magnesium polysulfide [J]. Advanced Science, 2019, 6(4): 1800981.

 6. Jiewen Xiao, Guangmin Zhou, Hetian Chen, Xiang Feng, Dominik Legut, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Yi Cui*, Qianfan Zhang*. Elaboration of Aggregated Polysulfide Phases: From Molecules to Large Clusters and Solid Phases [J]. Nano Letters, 2019, 19(10): 7487–7493.

 7. Yecun Wu, Stefan Ringe, Chun-Lan Wu, Wei Chen, Ankun Yang, Hao Chen, Michael Tang, Guangmin Zhou, Harold Y. Hwang, Karen Chan, Yi Cui*. A two-dimensional MoS2 catalysis transistor by solid-state ion gating manipulation and adjustment (SIGMA) [J]. Nano Letters, 2019, 19(10): 7293–7300.

 8. Xianshu Wang, Zhenghui Pan, Jie Yang, Zhiyang Lyu, Yaotang Zhong, Guangmin Zhou, Yongcai Qiu, Yuegang Zhang, John Wang*, Weishan Li*. Stretchable fiber-shaped lithium metal anode [J]. Energy Storage Materials, 2019, 22: 179–184.

 9. Hansen Wang, Dingchang Lin, Jin Xie, Yayuan Liu, Hao Chen, Yanbin Li, Jinwei Xu, Guangmin Zhou, Zewen Zhang, Allen Pei, Yangying Zhu, Kai Liu, Kecheng Wang, Yi Cui*. An interconnected channel-like framework as host for lithium metal composite anodes [J]. Advanced Energy Materials, 2019, 9(7): 1802720.

 10. Hongxia Wang, Zheng Liang, Michael Tang, Guangxu Chen, Yanbin Li, Wei Chen, Dingchang Lin, Zewen Zhang, Guangmin Zhou, Jun Li, Zhiyi Lu, Karen Chan, Tianwei Tan, Yi Cui*. Self-selective catalyst synthesis for CO2 reduction [J]. Joule, 2019, 3(8): 1927–1936.

 11. Dai-Ming Tang, Cui-Lan Ren, Ling Zhang*, Ying Tao, Peng Zhang, Wei Lv, Xiang-Ling Jia, Xiaojuan Jiang, Guangmin Zhou, Takahito Ohmura, Ping Huai, Feng Li, Yoshio Bando, Dmitri Golberg*, Quan‐Hong Yang*. Size effects on the mechanical properties of nanoporous graphene networks [J]. Advanced Functional Materials, 2019, 29(19): 1900311.

 12. Mumin Rao, Lifang Zhang, Luwei Li, Liangbin Rong, Changchun Ye, Guangmin Zhou, Hui Xu, Yongcai Qiu*. Investigation of lithium content changes to understand the capacity fading mechanism in LiFePO4/graphite battery [J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019, 853: 113544.

 13. Qi, Yaqian Deng, Sichen Gu, Min Gao, Jun-ya Hasegawa, Guangmin Zhou, Xiaohui Lv, Wei Lv*, Quan-Hong Yang. l-Cysteine-Modified Acacia Gum as a Multifunctional Binder for Lithium–Sulfur Batteries [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(51): 47956–47962.

 14. Chen Zhang, Ruiyang Lyu, Wei Lv*, Huan Li, Wei Jiang, Jia Li, Sichen Gu, Guangmin Zhou, Zhijia Huang, Yunbo Zhang, Junqiao Wu, Quan‐Hong Yang*, Feiyu Kang*. A lightweight 3D Cu nanowire network with phosphidation gradient as current collector for high-density nucleation and stable deposition of lithium [J]. Advanced Materials, 2019, 31(48): 1904991.

 15. Zheng Liang, Kai Yan, Guangmin Zhou, Allen Pei, Jie Zhao, Yongming Sun, Jin Xie, Yanbin Li, Feifei Shi, Yayuan Liu, Dingchang Lin, Kai Liu, Hansen Wang, Hongxia Wang, Yingying Lu, Yi Cui*. Composite lithium electrode with mesoscale skeleton via simple mechanical deformation [J]. Science Advances, 2019, 5(3): eaau5655.

 16. Long Jiao, Chen Zhang, Chuannan Geng, Shichao Wu, Huan Li, Wei Lv*, Ying Tao, Zijin Chen, Guangmin Zhou, Jia Li, Guowei Ling, Ying Wan*, Quan‐Hong Yang*. Capture and Catalytic Conversion of Polysulfides by In Situ Built TiO2-MXene Heterostructures for Lithium–Sulfur Batteries [J]. Advanced Energy Materials, 2019, 9(19): 1900219.

 17. Yunbo Zhang, Wei Lv*, Zhijia Huang, Guangmin Zhou, Yaqian Deng, Jun Zhang, Chen Zhang, Boyu Hao, Qi, Yan-Bing He, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. An air-stable and waterproof lithium metal anode enabled by wax composite packaging [J]. Science Bulletin, 2019, 64(13): 910–917.

 18. Zhijia Huang, Chen Zhang, Wei Lv*, Guangmin Zhou, Yunbo Zhang, Yaqian Deng, Haoliang Wu, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang.* Realizing stable lithium deposition by in situ grown Cu2S nanowires inside commercial Cu foam for lithium metal anodes [J]. Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7(2): 727–732.

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page