top of page

发表论文:

Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithi
Thermal pyrolysis of Si_ ZIF-67 into Si_ N-doped CNTs towards highly stable lithium storag
Highly dispersed cobalt clusters in nitrogen-doped porous carbon enable multiple effects f
Optimized catalytic WS2–WO3 heterostructure design for accelerated polysulfide conversion

2020

1.Jinzhi Sheng#, Tianshuai Wang#, Junyang Tan, Wei Lv, Ling Qiu, Qianfan Zhang, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Intercalation-induced conversion reactions give high-capacity potassium storage [J]. ACS Nano, 2020, 14(10): 14026–14035.

 

 

 

 

 

2.Ruochen Wang#, Chong Luo#, Tianshuai Wang#, Guangmin Zhou*, Yaqian Deng, Yanbing He, Qianfan Zhang*, Feiyu Kang, Wei Lv*, Quan-Hong Yang*. Bidirectional catalysts for liquid–solid redox conversion in lithium–sulfur batteries [J]. Advanced Materials, 2020, 32(32): 2000315.

3.Chongbo Sun#, Yingqi Liu#, Jinzhi Sheng#, Qikai Huang, Wei Lv, Guangmin Zhou*, Hui-Ming Cheng*. Status and prospects of porous graphene networks for lithium–sulfur batteries [J]. Materials Horizons, 2020, 7(10): 2487–2518.

4.Qingshuai Xu, Jiajin Lin, Changchun Ye, Xiaojing Jin, Daiqi Ye, Yingying Lu, Guangmin Zhou*, Yongcai Qiu*, Weishan Li*. Air-stable and dendrite-free lithium metal anodes enabled by a hybrid interphase of C60 and Mg [J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(6): 1903292.

 

 

5.Zhijia Huang#, Debin Kong#, Yunbo Zhang, Yaqian Deng, Guangmin Zhou*, Chen Zhang, Feiyu Kang, Wei Lv*, Quan-Hong Yang*. Vertical graphenes grown on a flexible graphite paper as an all-carbon current collector towards stable Li deposition [J]. Research, 2020, 2020.

6.Shujie Xiao, Jun Zhang, Yaqian Deng, Guangmin Zhou*, Ruochen Wang, Yan-Bing He, Wei Lv*, Quan-Hong Yang*. Graphene-Templated Growth of WS2 Nanoclusters for Catalytic Conversion of Polysulfides in Lithium–Sulfur Batteries [J]. ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(5): 4923–4930.

7.Guangmin Zhou#, Ankun Yang#, Guoping Gao#, Xiaoyun Yu, Jinwei Xu, Chenwei Liu, Yusheng Ye, Allen Pei, Yecun Wu, Yucan Peng, Yanxi Li, Zheng Liang, Kai Liu, Lin-Wang Wang, Yi Cui*. Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-performance Li-S batteries [J]. Science Advances, 2020, 6(21): eaay5098.

8.Guangmin Zhou#, Ankun Yang#, Yifei Wang, Guoping Gao, Allen Pei, Xiaoyun Yu, Yangying Zhu, Linqi Zong, Bofei Liu, Jinwei Xu, Nian Liu, Jinsong Zhang, Yanxi Li, Lin-Wang Wang, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma, Steven Chu, Yi Cui*. Electrotunable liquid sulfur microdroplets [J]. Nature Communications, 2020, 11(1): 1–9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ankun Yang#, Guangmin Zhou#, Xian Kong, Rafael A. Vilá, Allen Pei, Yecun Wu, Xiaoyun Yu, Xueli Zheng, Chun-Lan Wu, Bofei Liu, Hao Chen, Yan Xu, Di Chen, Yanxi Li, Sirine Fakra, Harold Y. Hwang, Jian Qin, Steven Chu, Yi Cui*. Electrochemical generation of liquid and solid sulfur on two-dimensional layered materials with distinct areal capacities [J]. Nature Nanotechnology, 2020, 15(3): 231–237.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Shiyong Zhao#, Guangxu Chen#, Guangmin Zhou#, Li-Chang Yin, Jean-Pierre Veder, Bernt Johannessen, Martin Saunders, Shi-Ze Yang, Roland De Marco, Chang Liu*, San Ping Jiang*. A universal seeding strategy to synthesize single atom catalysts on 2D materials for electrocatalytic applications [J]. Advanced Functional Materials, 2020, 30(6): 1906157.

11.Shiyong Zhao, Tianshuai Wang, Guangmin Zhou, Liji Zhang, Chao Lin, Jean-Pierre Veder, Bernt Johannessen, Martin Saunders, Lichang Yin, Chang Liu*, Roland De Marco, Shi‐Ze Yang, Qianfan Zhang*, San Ping Jiang*. Controlled One-pot Synthesis of Nickel Single Atoms Embedded in Carbon Nanotube and Graphene Supports with High Loading [J]. ChemNanoMat, 2020, 6(7): 1063–74.

 

 

 

12.Yan Xu, Shuyang Zhao, Guangmin Zhou, Wei Chen, Fei Zhou, Ze Rong, Yang Wu, Jia Li, Jinghua Guo*, Yuegang Zhang*. Solubility-dependent protective effects of binary alloys for lithium anode [J]. ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(3): 2278–2284.

13.David Sichen Wu, Guangmin Zhou, Eryang Mao, Yongming Sun, Bofei Liu, Li Wang, Jiangyan Wang, Feifei Shi, Yi Cui*. A novel battery scheme: Coupling nanostructured phosphorus anodes with lithium sulfide cathodes [J]. Nano Research, 2020, 13(5): 1383–1388.

 

 

 

 

14.Linchao Zeng, Minsu Liu, Peipei Li, Guangmin Zhou, Peixin Zhang, Ling Qiu*. A high-volumetric-capacity bismuth nanosheet/graphene electrode for potassium ion batteries [J]. Science China Materials, 2020, 63(10): 1920–1928.

15.Qingshuai Xu, Xianfeng Yang, Mumin Rao, Dingchang Lin, Kai Yan, RuiAn Du, Jiantie Xu, Yuegang Zhang, Daiqi Ye, Shihe Yang, Guangmin Zhou, Yingying Lu, Yongcai Qiu*. High energy density lithium metal batteries enabled by a porous graphene/MgF2 framework [J]. Energy Storage Materials, 2020, 26: 73–82.

16.Yusheng Ye, Lien-Yang Chou, Yayuan Liu, Hansen Wang, Hiang Kwee Lee, Wenxiao Huang, Jiayu Wan, Kai Liu, Guangmin Zhou, Yufei Yang , Ankun Yang, Xin Xiao, Xin Gao, David Thomas Boyle, Hao Chen, Wenbo Zhang, Sang Cheol Kim, Yi Cui*. Ultralight and fire-extinguishing current collectors for high-energy and high-safety lithium-ion batteries [J]. Nature Energy, 2020, 5(10): 786–793.

17.Bin Zhang, Chong Luo, Yaqian Deng, Zhijia Huang, Guangmin Zhou, Wei Lv*, Yan-Bing He, Ying Wan, Feiyu Kang, Quan-Hong Yang*. Optimized catalytic WS2–WO3 heterostructure design for accelerated polysulfide conversion in lithium–sulfur batteries [J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(15): 2000091.

18.Rui Wang, Jinlong Yang*, Xin Chen, Yan Zhao, Wenguang Zhao, Guoyu Qian, Shunning Li, Yinguo Xiao*, Hao Chen, Yusheng Ye, Guangmin Zhou, Feng Pan*. Highly dispersed cobalt clusters in nitrogen-doped porous carbon enable multiple effects for high-performance Li–S battery [J]. Advanced Energy Materials, 2020, 10(9): 1903550.

19.Dun Jin, Xianfeng Yang, Yuqing Ou, Mumin Rao, Yaotang Zhong, Guangmin Zhou, Daiqi Ye, Yongcai Qiu*, Yuping Wu, Weishan Li*. Thermal pyrolysis of Si@ ZIF-67 into Si@ N-doped CNTs towards highly stable lithium storage [J]. Science Bulletin, 2020, 65(6): 452–459.

20.Hao Chen, Guangmin Zhou, David Boyle, Jiayu Wan, Hongxia Wang, Dingchang Lin, David Mackanic, Zewen Zhang, Sang Cheol Kim, Hye Ryoung Lee, Hansen Wang, Wenxiao Huang, Yusheng Ye, Yi Cui*. Electrode design with integration of high tortuosity and sulfur-philicity for high-performance lithium-sulfur battery [J]. Matter, 2020, 2(6): 1605–1620.

Intercalation-induced conversion reactions give high-capacity potassium storage.gif
Bidirectional catalysts for liquid–solid redox conversion in lithium–sulfur batteries.webp
Air-stable and dendrite-free lithium metal anodes enabled by a hybrid interphase of C60 an
Graphene-Templated Growth of WS2 Nanoclusters for Catalytic Conversion of Polysulfides in
Supercooled liquid sulfur maintained in three-dimensional current collector for high-perfo
Electrochemical generation of liquid and solid sulfur on two-dimensional layered materials
Electrotunable liquid sulfur microdroplets.png
A universal seeding strategy to synthesize single atom catalysts on 2D materials for elect
Controlled One-pot Synthesis of Nickel Single Atoms Embedded in Carbon Nanotube and Graphe
Solubility-dependent protective effects of binary alloys for lithium anode.gif
A novel battery scheme.png
High energy density lithium metal batteries.jpg

基金来源:

国家自然基金.jpg
科学部.png
盖姆.png
深圳科创委.jfif
深研院.png
bottom of page